Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU

1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wynajmu obiektu i zasad jego użytkowania.

2. Rezerwacji pobytu dokonuje się drogą telefoniczną oraz e-mailową. Potwierdzeniem rezerwacji jest e-mail zwrotny z akceptacją oraz wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości pobytu na wskazane konto bankowe. Od momentu e-mailowego potwierdzenia wstępnej rezerwacji należy w ciągu 48 godzin dokonać wpłaty zadatku. Brak wpłaty zadatku powoduje anulowanie rezerwacji. Pozostała należność za pobyt pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.

3. W chwili meldunku pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 600 zł.
Kaucja jest zwracana z chwilą wymeldowania, pod warunkiem, że stan techniczny budynku oraz jego wyposażenia będą nie gorsze niż w chwili rozpoczęcia wynajmu przez Klienta.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z jego winy. W przypadku stwierdzenia przez właściciela zniszczeń, uszkodzeń lub gdy istnieje konieczność przywrócenia domu do stanu sprzed wynajmu, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie wynajmujący w celu likwidacji szkód. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

Zatrzymanie kaucji przez właściciela nie wyłącza uprawnienia właściciela do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

5. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe na teren obiektu.
Najmujący Klient zobowiązany jest do okazania meldującemu podczas zameldowania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie meldujący ma obowiązek odmówić wydania klucza.

6. Klient nie może przekazać wynajmowanego domu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.

7. Wewnątrz domów obowiązuje całkowity zakaz palenia ze względów bezpieczeństwa i komfortu gości, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529)

8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

9. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko klienci obiektu i goście właścicieli.

10. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo gości obiekt nie przyjmuje zwierząt.

11. W godzinach ciszy nocnej (od godz.22.00 do 6.00 dnia następnego) goście korzystający z usług obiektu powinni zachowywać się tak, by nie zakłócało to spokoju pobytu innych osób.

12. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki na terenie obiektu, klient jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie jej właścicielowi.

13. Palenie w kominku możliwe jest tylko w sezonie grzewczym. W kominku rozpala właściciel lub pracownik obiektu.

14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań wynajmującego, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu.

15. Właściciel może odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój na terenie posesji.

Call Now Button